استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

سلامت

--- ریال
       259
ثبت
   ارزشگذاری
داناول
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/05/23
259
--- ریال
       258
ثبت
   ارزشگذاری
دیابتوس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/05/24
258
--- ریال
       237
ثبت
   ارزشگذاری
کارسپار
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/07/01
237
--- ریال
       203
ثبت
   ارزشگذاری
هرروز
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/02
203
--- ریال
       197
ثبت
   ارزشگذاری
healMate
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/02
197
--- ریال
       191
ثبت
   ارزشگذاری
VClinic
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/15
191
4,502,778,674 ریال
       205
ثبت
   ارزشگذاری
بگوبم
حداکثر: 30,700,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/17
205
--- ریال
       205
ثبت
   ارزشگذاری
پانوتک
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/23
205
117,495,137,376 ریال
       125
ثبت
   ارزشگذاری
توان آفرین
حداکثر: 743,090,183,234 ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/15
125
12,051,984,246 ریال
       115
ثبت
   ارزشگذاری
ارنیکا
حداکثر: 29,007,145,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/27
115
91,925,006,998 ریال
       94
ثبت
   ارزشگذاری
تپش آفرین
حداکثر: 156,335,233,534 ریال
تاریخ ثبت: 1399/06/15
94
--- ریال
       78
ثبت
   ارزشگذاری
فدر
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/06/15
78
15,407,255,672 ریال
       83
ثبت
   ارزشگذاری
باکیتنی
حداکثر: 303,276,819,052 ریال
تاریخ ثبت: 1399/07/10
83
--- ریال
       55
ثبت
   ارزشگذاری
تیوان ( مشاور )
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/08/02
55
--- ریال
       46
ثبت
   ارزشگذاری
afit
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/08/11
46
--- ریال
       42
ثبت
همیاد
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/05
42
9,634,000,000 ریال
       44
ثبت
   ارزشگذاری
ییی
حداکثر: 9,744,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/19
44
--- ریال
       37
ثبت
   ارزشگذاری
1
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/28
37
36,020,000,000 ریال
       41
ثبت
   ارزشگذاری
زیب اندام
حداکثر: 38,590,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/09
41
22,809,160,596 ریال
       37
ثبت
   ارزشگذاری
مدیبو
حداکثر: 196,630,846,126 ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/05
37
--- ریال
       15
ثبت
Opad
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/07
15
10,820,031,542,724 ریال
       23
ثبت
   ارزشگذاری
دیبا تجارت خاورمیانه
حداکثر: 18,493,047,010,648 ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/25
23
--- ریال
       22
ثبت
   ارزشگذاری
بوم زیست یاخته
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/01
22
--- ریال
       21
ثبت
   ارزشگذاری
ثنا ارگونومی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/03
21
--- ریال
       4
ثبت
   ارزشگذاری
همیشه
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/02/12
4

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

9   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

4   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

14   استارت‌آپ

فينتك

22   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

38   استارت‌آپ

خدمات

47   استارت‌آپ

سلامت

25   استارت‌آپ

SaaS

9   استارت‌آپ

گردشگری

13   استارت‌آپ

مواد غذایی

12   استارت‌آپ

سایر

45   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

24   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد