استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

سلامت

--- ریال
       317
ثبت
   ارزشگذاری
داناول
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/05/23
317
--- ریال
       310
ثبت
   ارزشگذاری
دیابتوس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/05/24
310
--- ریال
       294
ثبت
   ارزشگذاری
کارسپار
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/07/01
294
--- ریال
       258
ثبت
   ارزشگذاری
هرروز
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/02
258
--- ریال
       247
ثبت
   ارزشگذاری
healMate
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/02
247
--- ریال
       256
ثبت
   ارزشگذاری
VClinic
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/15
256
4,502,778,674 ریال
       271
ثبت
   ارزشگذاری
بگوبم
حداکثر: 30,700,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/17
271
--- ریال
       285
ثبت
   ارزشگذاری
پانوتک
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/23
285
117,495,137,376 ریال
       166
ثبت
   ارزشگذاری
توان آفرین
حداکثر: 743,090,183,234 ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/15
166
12,051,984,246 ریال
       154
ثبت
   ارزشگذاری
ارنیکا
حداکثر: 29,007,145,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/27
154
91,925,006,998 ریال
       131
ثبت
   ارزشگذاری
تپش آفرین
حداکثر: 156,335,233,534 ریال
تاریخ ثبت: 1399/06/15
131
--- ریال
       123
ثبت
   ارزشگذاری
فدر
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/06/15
123
15,407,255,672 ریال
       138
ثبت
   ارزشگذاری
باکیتنی
حداکثر: 303,276,819,052 ریال
تاریخ ثبت: 1399/07/10
138
--- ریال
       104
ثبت
   ارزشگذاری
تیوان ( مشاور )
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/08/02
104
--- ریال
       92
ثبت
   ارزشگذاری
afit
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/08/11
92
--- ریال
       99
ثبت
همیاد
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/05
99
9,634,000,000 ریال
       92
ثبت
   ارزشگذاری
ییی
حداکثر: 9,744,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/19
92
--- ریال
       85
ثبت
   ارزشگذاری
1
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/28
85
36,020,000,000 ریال
       97
ثبت
   ارزشگذاری
زیب اندام
حداکثر: 38,590,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/09
97
22,809,160,596 ریال
       97
ثبت
   ارزشگذاری
مدیبو
حداکثر: 196,630,846,126 ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/05
97
--- ریال
       56
ثبت
Opad
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/07
56
10,820,031,542,724 ریال
       73
ثبت
   ارزشگذاری
دیبا تجارت خاورمیانه
حداکثر: 18,493,047,010,648 ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/25
73
--- ریال
       66
ثبت
   ارزشگذاری
بوم زیست یاخته
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/01
66
--- ریال
       73
ثبت
   ارزشگذاری
ثنا ارگونومی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/03
73
--- ریال
       58
ثبت
   ارزشگذاری
هلسی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/02/01
58
--- ریال
       71
ثبت
   ارزشگذاری
همیشه
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/02/12
71
--- ریال
       45
ثبت
سپید ( سیستم ارتباط پیوسته درمان)
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/03/05
45
--- ریال
       54
ثبت
   ارزشگذاری
سلتا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/03/05
54
--- ریال
       49
ثبت
   ارزشگذاری
گارلت
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/03/15
49
19,603,829,803 ریال
       47
ثبت
   ارزشگذاری
سواب
حداکثر: 99,900,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1400/03/19
47
--- ریال
       42
ثبت
   ارزشگذاری
شادزی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/04/29
42
--- ریال
       43
ثبت
   ارزشگذاری
سلامت
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/05/01
43
--- ریال
       43
ثبت
   ارزشگذاری
دکتری
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/05/02
43
--- ریال
       32
ثبت
   ارزشگذاری
پانسمان
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/05/14
32
--- ریال
       28
ثبت
   ارزشگذاری
جراحی به کمک واقعیت افزوده
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/06/19
28
1,618,539,916,944 ریال
       17
ثبت
   ارزشگذاری
یسب
حداکثر: 5,855,099,099,737 ریال
تاریخ ثبت: 1400/07/08
17
--- ریال
       6
ثبت
   ارزشگذاری
مانا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/08/05
6

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

13   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

6   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

18   استارت‌آپ

فينتك

40   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

48   استارت‌آپ

خدمات

60   استارت‌آپ

سلامت

37   استارت‌آپ

SaaS

11   استارت‌آپ

گردشگری

14   استارت‌آپ

مواد غذایی

20   استارت‌آپ

سایر

63   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

35   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد